PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-04-20

Naudojamos Sąvokos

Pardavėjas – „Laki“ („mes”, „mus” arba „mūsų”), individualios pažymos nr. 1229035.

https://www.laki.lt/ – elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://laki.lt

Vartotojas (pirkėjas) – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi elektronine parduotuve, užsako ir (ar) perka prekes.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kuris yra žinomas arba kurio tapatybė yra tiesiogiai ar netiesiogiai žinoma.

Asmens duomenų valdytojas – https://laki.lt.

Paslaugos/Prekės – visos https://laki.lt klientui teikiamos paslaugos ir prekės.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas ir asmenys, tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta pasiūlyti prekes ar paslaugas asmenims paštu, telefonu ar kitomis tiesioginėmis priemonėmis ir (arba) sužinoti jų nuomonę apie siūlomas prekes ar paslaugas.

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

1. Asmens Duomenų Rinkimas, Naudojimas ir Tikslai

Laki pagrindinis tikslas renkant Pirkėjo asmeninę informaciją yra suteikti sklandžią, efektyvią ir individualizuotą patirtį, kai naudojatės mūsų internetine parduotuve. Tai leidžia mums teikti informaciją ir funkcijas, labiausiai atitinkančias Pirkėjo poreikius, ir padeda pritaikyti savo paslaugas, kad jas būtų lengviau ir greičiau suprasti.

Naudodamiesi mūsų paslauga, galime paprašyti Pirkėjo pateikti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kurią būtų galima naudoti norint susisiekti arba nustatyti tapatybę. Taip pat Pirkėjas gali atlikti pirkimą https://laki.lt neprisiregistravęs ir privalo pateikti šiuos Asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė
 • El. pašto adresas
 • Tel. numeris
 • Adresas

Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

Pardavėjas asmens duomenis renka ir toliau tvarko asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais teisėtais pagrindais:

 • Kai asmens duomenis tvarkyti reikalauja taikytini teisės aktai;
 • Sudaryti ir (arba) vykdyti sutartį su Pirkėjo sutikimu;
 • Dėl teisėtų Pardavėjo interesų, kai Pirkėjo interesai nėra viršesni.

Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimas, Pardavėjo pažeistų teisių gynimas;
 • Už tinkamą paslaugų teikimą, paslaugų kokybės užtikrinimą;
 • Tiesioginė rinkodara*.

*Jeigu Pirkėjas nepageidauja, kad jo pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais po Prekių ir/ar Paslaugų įsigijimo, Pirkėjas gali siųsti el. laišką adresu info@laki.lt. el. laiškų ir/ar SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjui aiškiai nurodžius el. pašto adresus ir/ar telefono numerius.

Pardavėjas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie Pardavėjo, kaip duomenų valdytojo, vardu teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis (pvz., IT paslaugų teikėjams, auditoriams, reklamos agentūroms, transporto paslaugų teikėjams ir kt.);
 • Kitos trečiosios šalys, kai to reikalauja taikytini teisės aktai arba kai tai būtina siekiant apsaugoti teisėtus Pardavėjo interesus (pvz., teismai, vyriausybės ir teisėsaugos institucijos ir kt.).

Elektroninėje parduotuvėje mokėjimai vykdomi naudojant paysera.lt platformą, kurią valdo Paysera LT, UAB (Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius, įmonės kodas: 300060819 ), todėl mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui reikalinga Pirkėjo asmeninė informacija bus perduota Paysera LT, UAB.

Jei norėtume naudoti jūsų informaciją bet kokiam kitam tikslui, prašysime jūsų sutikimo ir jūsų informaciją naudosime tik gavę jūsų sutikimą ir tik tuo tikslu (-iais), kuriam (-iems) duoti sutikimą, nebent iš mūsų reikalauja kitaip įstatymas.

2. Asmens Duomenų Naudojimo ir Saugojimo Tvarka

Vartotojas įgalioja https://laki.lt rinkti, tvarkyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip nustatyta Privatumo politikoje ir kituose https://laki.lt dokumentuose.

Pardavėjas saugo Vartotojų (Pirkėjų) Asmens duomenis tiek, kiek būtina nurodytam tikslui pasiekti. Pasiekus tikslą, Pirkėjų asmens duomenys ištrinami, išskyrus atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Pardavėją asmens duomenis saugoti šiuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų nebūtų galima atkurti.

Pardavėjas vidinėmis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrina, kad Pirkėjo https://laki.lt pateikti Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neleistino Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, tapatybės vagystės, sukčiavimu, ir kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Pirkėjas įsipareigoja ir įsipareigoja jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti jokių Asmens duomenų apie save ar apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir nedelsiant informuoti Pardavėją apie bet kokius akivaizdžius duomenų pažeidimus.

3. Duomenų Naudojimas Subjektų Teisėmis

Vartotojas (pirkėjas), kurio asmens duomenis tvarko https://laki.lt arba Pardavėjas, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;
 • Turėti prieigą prie savo asmens duomenų ir kaip jie tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi pažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Lietuvos Respublikos ir kitų įstatymų;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.

Visos aukščiau nurodytos duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos iš anksto identifikavus ir patikrinus prašymą pateikusio asmens tapatybę.

Pardavėjas gali neleisti įgyvendinti aukščiau nurodytų duomenų subjektų teisių tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus būtina užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, kaip taip pat duomenų subjekto teisių ir laisvių arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsauga.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:

1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą tiesiogiai Pardavėjui adresu V. Kudirkos g. 31, LT-77179 Šiauliai,

2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@laki.lt iš savo elektroninio pašto adreso.

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą ir atlieka arba atsisako atlikti prašyme nurodytus veiksmus. Atsakymas pateikiamas raštu.

Jūsų asmeninės informacijos saugumas mums yra svarbus, tačiau atminkite, kad joks perdavimo internetu būdas ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus. Nors mes stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones asmeninei informacijai apsaugoti, negalime garantuoti visiško jos saugumo

4. Žurnalo Duomenys

Mes renkame informaciją, kurią Vartotojo naršyklė siunčia, kai yra lankomąsi mūsų internetinėje parduotuvėje. Šie žurnalo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų kompiuterio interneto protokolo (IP) adresas, naršyklės tipas, naršyklės versija, mūsų paslaugos puslapiai, kuriuose lankotės, jūsų apsilankymo laikas ir data, laikas, praleistas tuose puslapiuose ir kita statistika.

5. Slapukai

Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kurie gali turėti anoniminį unikalų identifikatorių. Slapukai siunčiami į jūsų naršyklę iš interneto svetainės ir saugomi jūsų kompiuterio standžiajame diske.

Informacijai rinkti naudojame „slapukus“. Šių slapukų galite atsisakyti arba pasirinkti kaip jie turėtų būti naudojami. Tačiau jei slapukų nepriimsite, galbūt negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Paslaugos dalimis.

Daugiau informacijas

6. Paslaugų Tiekėjai

Mes galime įdarbinti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, kad palengvintų Paslaugą, teiktų Paslaugą mūsų vardu, atlikų su Paslauga susijusias paslaugas arba padėtų mums analizuoti, kaip naudojama mūsų paslauga.

Šios trečiosios šalys turi prieigą prie Vartotojo asmeninės informacijos tik tam, kad atliktų šias užduotis mūsų vardu, ir yra įpareigotos jos neatskleisti ir nenaudoti jokiais kitais tikslais.

7. Nuorodos į Kitas Svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių nevaldome mes. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Susisiekite Su Mumis

Jei turite klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, susisiekite su mumis jums patogiu metu info@laki.lt.

Pirkinių krepšelis